Faciliterar innovation och samverkan inom life science

Vad är SweLife?

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som samfinansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmets långsiktiga mål är att bidra till att Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn och att invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård. På kort sikt är Swelifes mål att små och medelstora företag och tidiga projekt har tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till använd produkt/tjänst.

Projekt som finansieras av Swelife ska ha hög innovationspotential och bedrivas i samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Utlysningarna syftar till att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering.

Vad kan man söka pengar för?

Exempel på aktiviteter som man kan söka pengar för:

  • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter
  • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar
  • Framtagande av underlag inför ett större utvecklingsarbete
  • Framtagande av ny kunskap och utveckling av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster.
  • Utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckling av immaterialrättsliga strategier och skydd
  • Undersökning och utveckling av produktionsmetoder.

Mer information: www.swelife.se

Vi hjälper dig med din ansökan

UU Innovation erbjuder stöd och coachning till dig som avser att söka finansiering från Swelife i samband med att du skriver din ansökan.  

Vi ger dig dig personlig feedback på:

  • din idé – matchar den utlysningen?
  • din ansökan – håller den för en granskning?
  • ditt fortsatta arbete – vilket är nästa steg?


Vårt mål är att den ansökan du lämnar in ska vara så väl anpassad för den aktuella utlysningen och hålla så hög kvalitet som möjligt för att optimera möjligheten att få finansiering. Blir du kallad på intervju erbjuder vi även stöd i form av genomgångar av din presentation samt tips på möjliga frågor som kan komma upp under intervjun.

Swelife Hands-on

Syftet med detta strategiska projekt är att samordna en affärs- och produktvalideringsmodell - Swelife Hands-on - med stöd av det nationella regionalfondsprogrammet och nationella innovationsprogrammet Swelife. Projektet stärker innovationskapaciteten inom life science genom att bygga kompetens inom tidiga projekt och SMEs, genom att stärka samverkan mellan SMEs och lärosäten samt genom att överbrygga och stärka finansieringen av innovativa idéer och projekt. Genom att erbjuda kapital och/eller kompetens ökar projektens kapacitet.

För att skapa framgångsrika snabbväxande företag måste Sverige bli bättre på att utnyttja alla de kompetenser som finns i landet. Det är därför nödvändigt att skapa ett nationellt, gränsöverskridande "ekosystem" som bidrar med sin kompetens till både tidiga projekt och SMEs inom life science för att säkerställa att projekten når relevanta resultat för att säkra följdinvesteringar och i slutändan kundnytta och ekonomisk tillväxt. Detta görs genom att öka samverkan mellan Sveriges ledande regionala FoI-konstellationer inom life science.

Finansiärer: Swelife/VINNOVA och Tillväxtverket

Kontakt

För mer information om Swelife och det stöd du kan få genom Hands-on, välkommen att kontakta Andy Browning, samverkansledare på UU Innovation och koordinator för Swelife på Uppsala universitet.