Samarbetsprojekt inom Verifiering för samverkan våren 2019

Under första halvåret 2019 har följande fyra samarbetsprojekt beviljats medel inom Uppsala universitets satsning Verifiering för samverkan. Projekten får upp till 300 000 kronor vardera.

Ökad kunskap om aerodynamik blir nyckeln till kraftfulla vindkraftsanläggningar

Vindkraften är en av de förnybara energikällor som kan bidra väsentligt till en mer miljömässigt hållbar energiförsörjning. Kostnadseffektiv teknik är en viktig förutsättning för att potentialen ska realiseras. Den industriella trenden är storskaliga turbiner i havsbaserade vindkraftsparker. Företaget Hexicon AB utvecklar en rörlig plattform med flera turbiner för placering på havsytan. Genom att plattformen rör sig i vindriktningen kan turbinerna omvandla mer energi från vinden till el. För ytterligare energieffektivisering krävs ökad förståelse för turbinernas aerodynamiska egenskaper. Detta är fokus i samarbetet mellan företaget och Victor Mendoza, forskare inom elektricitetslära vid Ångströmlaboratoriet. Forskaren har arbetat med en kraftfull beräkningsmodell som nu kommer att tillämpas på Hexicons turbinplattform. Samarbetet ger forskaren tillgång till data som annars är mycket svår att komma över men som är avgörande för att ytterligare utveckla och validera modellen.

Kontaktperson: Victor Mendoza, forskare vid institutionen för teknikvetenskaper

Nya metoder provas för kunskapsöverföring och attitydpåverkan kring religion och livsåskådning

Att bygga socialt hållbara samhällen där människor med olika bakgrund, erfarenheter och religioner kan samexistera är en av vår tids största samhällsutmaningar. Att kunna nå ut till olika målgrupper med faktabaserad kunskap är en viktig pusselbit för en samhällsutveckling i den riktningen. Martha Middlemiss Lé Mon med forskarkollegor vid Centrum för forskning om religion och samhälle inleder nu ett samarbete med Freden Hus kring en interaktiv utställning med digitala inslag om religion, kultur och könsroller riktade mot gymnasieungdomar. Det finns ett gemensamt intresse att få kunskap om, och i så fall hur, ungdomars möte med ny kunskap om andra religioner och livsåskådningar kan påverka deras attityder. Projektet kommer även att bidra till att undersöka hur och hos vilka åldersgrupper nya metoder för att informera kan ha effekt.

Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare och forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS

Integration av Al för automatisk identifiering av lungembolier i Sectra PACS

Professor Tobias Sjöbloms forskargrupp vid institutionen för immunologi, genetik och patologi har utvecklat en mjukvara för automatisk identifiering av lungembolier. Genom samarbete med företaget Sectra AB kommer viktiga steg att tas för att möjliggöra en framtida implementering av mjukvaran som stöd i kliniska beslut. Det finns ett stort behov av beslutsstöd inom radiologi för att kunna prioritera de patienter som har störst behov av omedelbar vård. PACS är det system som radiologer använder vid bedömning av röntgenundersökningar. Som en del i projektet kommer forskarnas mjukvara att integreras med Sectra PACS för att i nästa steg testas i en klinisk studie.

Kontaktperson: Tobias Sjöblom, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi

En app för molnbaserad kvantifiering av tremor ska på sikt ge förbättrad behandling

Bedömning av tremor hos en individ, det vill säga ofrivilliga skakningar, är idag uteslutande kvalitativ. Individualisering och optimering av behandling utförs manuellt, är tidskrävande och kräver specialistkompetens. En mobilapplikation för molnbaserad kvantifiering av tremor är målet för samarbetet mellan Alexander Medvedev, professor i reglerteknik vid institutionen för informationsteknologi, företaget Stardots AB och neurologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mobilappen, som utvecklas av Stardots, utgör en del i en framtida symtomkvantifieringsplattform för individualisering och optimering av behandlingar för Parkinsons sjukdom och essentiell tremor. Den bakomliggande algoritmen, som utvecklats av forskaren, är den enda i världen som skattar tremorsignalen med hjälp av de sensorer som idag finns i en smart mobiltelefon. I sin enklaste version kommer appen att finnas för gratis nedladdning och varken ha diagnostiserande, behandlande eller rådgivande funktion. Varje användare bidrar med sina data och därigenom en förbättring av de matematiska metoder som den bygger på. Spridningen av gratisversionen blir en viktig grund för det långsiktiga målet att utveckla appen till en medicinteknisk produkt som implementeras i vården.

Kontaktperson: Alexander Medvedev, professor vid institutionen för informationsteknologi