UU Innovation

Nyhetsvärderaren

Intervju med Thomas Nygren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper och projektledare för Nyhetsvärderaren.

Vad innebär det för dig att ert projekt fått finansiering?
Det är viktigt för att kunna skapa en prototyp och genomföra pilottester. Sedan är det ju ett kvitto på att vår idé håller vid extern granskning.

Vad är det som är innovativt och nytt i ert projekt?
Det är ett helt nytt forskningsbaserat sätt att hantera nyhetsflöden i praktiken. Projektet kommer att ge oss ny information om ungas nyhetsflöden samtidigt som unga får träna på att tänka vetenskapligt och källkritiskt. Vi tänker oss att vi slår två flugor i en smäll.

Varför deltar du i detta projekt, och vad är din roll?
Jag är projektledare och mitt intresse är att i projektet besvara forskningsfrågan: hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden? Samtidigt vill jag gärna bidra till skolans undervisning genom att skapa ett verktyg som kan stimulera kritiskt tänkande på ett uppdaterat sätt.

På vilket vis kommer din forskning att bidra till projektets genomförande?
Min forskning har länge handlat om att undersöka elevers kritiska tänkande och detta projekt gör att jag på ett nytt sätt kan utforska nya miljöer med massor av stöd från ungdomar och lärare som också får chansen att bidra till vetenskapen och lära sig nya sätt att granska information.

Har ni i projektet haft nytta av era kontakter med UU Innovation?
UU Innovation har givit oss mycket snabb och bra feedback under hela processen. Riktigt kul att jobba tillsammans. Bra inspel för att vi som forskare ska tänka till i nya mer behovs- och impact-orienterade banor, vilket ju krävs då vi ska samverka och få till en bra ansökan.

Människorättsklinik

Intevju med Anna Jonsson Cornell, Juridiska insitutionen och projektledare Människorättsklinik.

Vad innebär det för dig att ert projekt fått finansiering?
Det betyder mycket att Vinnova ser potentialen i vårt projekt och att man är beredd att satsa medel för att vi ska kunna vidareutveckla idén. Finansieringen är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta projektet i den omfattning som behövs. Det innebär att vi kan jobba mer fokuserat med att utveckla projektidén genom att bland annat utvidga kretsen av organisationer som vi kan samarbeta med. Därutöver ser vi det också som ett kvitto på att vi skapar något som är bra och viktigt för samhället i stort.

Vad är det som är innovativt och nytt i ert projekt?
Innovationen, det vill säga den modell för människorättskliniker som projektet avser att vidareutveckla, etablerar ett samarbete mellan jurister verksamma vid universitet, juriststudenter och aktörer inom det civila samhället som bidrar till att förbättra och utvidga det stöd som civilsamhället kan ge utsatta grupper i samhället. Statens förmåga att tillgodose utsatta gruppers fri- och rättigheter är inte självskriven i dagens samhälle. Människorättsorganisationer fyller därför en central roll i arbetet för allas tillgång till mänskliga rättigheter, även de mest utsatta. Innovationen Människorättsklinik stärker människorättsorganisationers juridiska kapacitet samtidigt som juriststudenters erfarenhet av människorättsarbete ökar, vilket bidrar till att respekten för mänskliga rättigheter på sikt ökar.

Varför deltar du i detta projekt?
Projektet är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för en alternativ samverkan på ett mycket konkret sätt. Vi är av tradition duktiga på att samverka med myndigheter, advokatbyråer och de mer traditionella juridiska aktörerna. Jag tror på en ökad samverkan med aktörer inom det civila samhället, både expertorganisationer och frivilligorganisationer, och forskare i rättsvetenskap. Människorättskliniken gör det också möjligt för oss att inkludera studenterna i detta viktiga arbete.

På vilket vis kommer din forskning att bidra till projektets genomförande?
Flera av de frågor som våra samarbetspartners kommer i kontakt med dagligen är sådant som vi forskar om vid vår fakultet, till exempel migrationsrätt, skydd för privatliv, minoriteters rättigheter samt etnisk diskriminering. Våra samarbetspartners vill till exempel förstärka sin kompetens vad gäller internationell rätt för att på ett mer effektivt sätt använda sig av den i den löpande verksamheten. Just nu leder jag ett komparativt forskningsprojekt om rättsstaten i världen, Europa och Sverige och det finns flera synergieffekter mellan forskningsprojektet och Människorättskliniken.

På vilket sätt kommer din forskning och undervisning att berikas av detta projekt?
I och med samverkansprojektet har vi en nära kontakt med de samhällsgrupper vars rättighetsskydd ofta brister eller är svagt. Vi får på ett tidigt stadium en bild av var bristerna finns. Vi kan ta med oss denna bild in i forskningen för att söka svar på hur bristerna har uppstått och hur dessa kan åtgärdas. Projektet innebär också att vi kan inkludera studenterna i denna process, vilket i sin tur gör att studenterna kommer lite närmare den verklighet de sannolikt kommer att vara verksamma i när de är klara med sina studier.

Har ni i projektet haft nytta av era kontakter med UU Innovation?
Ja, verkligen! Vi har fått ett kontinuerligt stöd från UU Innovation. Utan stödet och uppmuntran hade det varit mycket svårare att ta steget att ansöka om medel från Vinnova.

Om programmet Social innovation

Intervju med Ylva Strander, handläggare Vinnova.

Hur länge har ni haft programmet Social innovation?
Programmet startades våren 2015 och vi har sedan dess haft fyra utlysningar, tre bredare med rubriken Social innovation och en på temat integration och säkrare migration. Inom dessa satsningar har vi finansierat ca 60 projekt. Vi har dessutom följdfinansierat två projekt, Matmissionen och språkappen Språkkraft.

Vad vill ni uppnå med programmet?
Syftet är att hitta nya, innovativa lösningar på stora sociala samhällsproblem. Vi tror att lösningarna på sociala problem finns både i civilsamhället, privat näringsliv, akademi och i offentlig sektor och att varaktiga lösningar ofta skapas i samarbete mellan olika aktörer.  

Hur har responsen varit hittills?
Det har varit enormt stort intresse för våra utlysningar, totalt har nästan 1000 projekt sökt pengar inom programmet.

Hur ser planen för utlysningar inom programmet ut framåt?
Inom programmet planerar vi två utlysningar per år, en bred på våren och en tematisk under hösten. I höst kommer en tematisk satsning med rubriken Sociala innovationer för minskad segregation som planeras att öppna i juni. Mer information finns här.

Hur ser ni på den akademiska forskarens roll i projekt inom Social innovation?
Vi ser mycket positivt på medverkande projektparter från akademin, forskare behövs ofta i projekten för att analysera problemet och ta fram lösningar som sedan kan implementeras i verksamheter som jobbar med sociala frågor. Huvudsökande i de breda utlysningarna skall vara aktörer från civilsamhället eller sociala företag, detta för att vi tror att dessa aktörer ofta arbetar nära målgruppen de riktar sig mot och har en stor chans att genomföra och driva projekten på lång sikt.